ინგლისური ენის ფლობის დონის განმსაზღვრელი ტესტირება

ტესტირების ერთი ნაწილის გავლის შემთხვევაში მონაწილე მიიღებს შესაბამის ცნობას. სერტიფიკატი გაიცემა ტესტირების 4 ნაწილის გავლის შემთხვევაში (მონაწილემ ოთხივე ნაწილი 1 კალენდარული წლის განმავლობაში უნდა გაიაროს).