პროექტში - "#სანდოთანამგზავრი - სკოლის გამოსაშვები გამოცდების რეპეტიცია Naec-თან ერთად (GONAEC)" მონაწილეობის პირობები

  • შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის (შემდგომში - ცენტრი) პროექტში "GONAEC" მონაწილეობის მიღების მიზნით გავეცანი ცენტრის ვებგვერდზე(www.naec.ge) განთავსებულ პროექტში მონაწილეობის პირობებს, რეგისტრაციისა და პროექტთან დაკავშირებულ წესებს და თანახმა ვარ მათ შესაბამისად მივიღო მონაწილეობა პროექტში.
  • გამოვხატავ თანხმობას, ცენტრმა დაამუშაოს ჩემი პერსონალური მონაცემები (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ტელეფონის ნომერი) და გამოიყენოს ისინი ცენტრის მიერ განხორციელებული ნებისმიერი საქმიანობის თაობაზე ჩემი ინფორმირების მიზნით (მათ შორის პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის).
  • პასუხისმგებელი ვარ რეგისტრაციისას მითითებული ინფორმაციის (მათ შორის, პერსონალური მონაცემების) სისწორეზე.

თავის მხრივ ცენტრი იღებს ვალდებულებას, რომ არ დაუშვებს პერსონალური მონაცემების სხვა მიზნებით დამუშავებას, გარდა "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. აღნიშნული მონაცემების დასაცავად იგი მიიღებს შესაბამის ორგანიზაციულ და ტექნიკურ ზომებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მონაცემთა სათანადო დაცვას.

პროექტში "GONAEC" მონაწილეობის მიზნით თანახმა ვარ:

  • გავიარო რეგისტრაცია ცენტრის მიერ დადგენილი და ცენტრის ვებგვერდზე განთავსებული პირობების/წესების შესაბამისად.

ინფორმირებული ვარ, რომ:

  • ცენტრის მიერ ჩატარებული ტესტირებისას გამოყენებული ტესტი წარმოადგენს ცენტრის საკუთრებას და დაცულია საქართველოს კანონით "საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ".
  • ცენტრის ნებართვის გარეშე დაუშვებელია ტესტში რაიმე სახის ცვლილების შეტანა, რეპროდუქცია, თარგმნა და სხვა საშუალებებით (როგორც ბეჭდვითი, ასევე ელექტრონული ფორმით) გავრცელება. აგრეთვე, იკრძალება ტესტის/ტესტური დავალებების გამოქვეყნება.
  • პროექტით გათვალისწინებულ ტესტირებაში მონაწილეობისთვის დადგენილია საფასური, რომელთა გადახდა უნდა მოხდეს ტესტირების დაწყებამდე.
  • რეგისტრაციის საფასურის ზედმეტად/ შეცდომით გადახდის შემთხვევაში უფლება მაქვს მივმართო ცენტრს ზედმეტად/ შეცდომით გადახდილი საფასურის დაბრუნების თაობაზე, პროექტის რეგისტრაციის დასრულებიდან 3 თვის ვადაში, დადგენილი განაცხადის ფორმით.

გისურვებთ წარმატებას!

რეგისტრაცია

რეგისტრაციის გავლამდე გადაიხადეთ ტესტირების საფასური. ონლაინ გადახდა